English to Danish Genealogical Word List

From FamilySearch Wiki
Jump to navigation Jump to search
Danish Genealogical
Word List
DK FO GL locator map.jpg
Downloadable Word List
Handwriting Help
Associated Countries

A[edit | edit source]

English Danish
the Danish letter Aa or Å Aa or Å
a, one, someone, somebody et, en
about this herom
about, almost omtrent
about, approximately omkring
about, around, round about circa (Latin)
above mentioned ovenmeldte, ovennævnte
above, upstairs oppe
abrev. dominica dom
abrev. for royal Kgl.
abreviation for dreng (boy) dr.(dreng)
abscess byld
absent fraværende
absolution (to give) absolvere
according to ifølge
account regnskab
actual egentlige
address addresse
adjutant adjudant
adultery hor
after efter
after post, p. (Latin)
after his death efter hans salig
afternoon eftermiddag
again igen
against imod
against, ban, prohibit forbyde, forbuden
age aetas (aetatis) (Latin)
age alder
all alt
all samtlige
all alle
all fields alle felter
alms, welfare almisse
also ogsaa
also, as well, likewise ligeledes
always altid
ancestors forfædre
and og
appeared indfandt
appraisers vurderingsmænd
April April
archive arkiv
army arme\'
arrival ankomst
arrivals tilgang
as guardian for the children som formynder for børnene
as guardian for the minor children som værge for de umyndige børn
assistant medhjelper
at this place paa stedet
at, by, on ved
attained (age) fyldt
August August
aunt tante
aunt, father’s sister faster
aunt, mother’s sister moster

B[edit | edit source]

English Danish
bachelor ungkarl = ungk.
baker bager
banns (marriage) lysning
baptized abstersus (Latin)
baptized baptisatus (Latin)
baptized christened, xtened
baptized renatus (Latin)
baptized (he was) ablutus est (Latin)
baptized (he was) initiatus est (Latin)
baptized (not) udøbt
baptized at home hjemmedøbt, hiemmedøbt
bargeman prammand
be være
be killed omkomme
become, became blive, blev, blef
bed seng
bedridden sengeliggende
been været
before før
beggar betler, tigger
beggar tigger, betler
begin begynder
begotten sammenavlede
bell ringer klokker
betrothal trolove
between, among imellem
big, great stor
biography biografi
birth barsel
birth fødsel
birth nati, nativitas (Latin)
birthday (the) fødselsdagen
birthing bed barselseng
birthplace fødested
black sort
blacksmith grovsmed
bleeding to death forblødning
blind blind
blind forblinde
blood blod
boat, ship baad
boatswain, bosun baadsmand
boilerman varmemester
book bog
bookkeeper, accountant bogholder
bookseller boghandler
born født
born natus (Latin)
both baade
both begge
boy dreng
boy (the) drengen
branch gren
brazier gørtler
brazier, castings maker gjørtlemager
brewer brygmester
brick burner teglbrænder
brickmaker teglmager
brickyard teglværk
bride (the) bruden
bridegroom (the) brudgommen
brother broder
brother bror
brother’s daughter broderdatter
brother’s son brodersøn
brother-in-law svoger
brothers brødre
brush-maker børstenbinder
build bygge
builder bygmester
bull tyr
burial begravelse
buried begrv. = begravet
buried jordet
burn forbrænde
burned down nedbrændte
bury, throw earth kaste jord
business forretning
but men
butcher slagter
butcher nedslagte
butler hovmester
buy (to) købe
buyer køber
by or with the name (of) nomine (lLatin)

C[edit | edit source]

English Danish
cabinetmaker snedker
called, named, appointed kaldet
cancer kræft
captain (milit., of horse) ritmester
carpenter tømmermand
carpenter tømrer
carriage, wagon vogn
carried bar
carried baaret
carried forth frembragt
carried to the christening (font) baaret til daaben
carry out, perform udføre
carry, carried bære, bar, baaret
castle slot
category kategori
cathedral domkirke
Catholic katolsk
cattle kvæg
cause aarsag
cause of death dødsaarsag
cavalryman husar, hussar
cavalryman rytter
cemetery, churchyard kirkegaard
census folketælling
certificate attest
certificate of death dødsattest
chest, coffin kiste
chickens (young) kyllinger
chief accountant hovedbogholder
chief county administrator amtmand
child, children barn, børn
child’s baptism barnedaab
childhood barndom
childless barneløs
children børn
children (the) børnene
children of first marriage børn af første ægteskab
child\'s father (the) barnefader
chimney sweep skorstensfejer
choke, strangle kvæle
Christ Kristi, Kristus
Christen (name) xten
christened, baptized døbt
christening (the) daaben
christening, baptism daab
church kirke
church attendance kirkegang
church book, parish register kirkebog
church warden kirkeværge
church year kirkeaar
citizen borger
citizenship borgerskab
city, town, village by
claimant rekvirent
clergyman, clerk klerk
clerk kontorist
clock or watch maker urmager
coach builder karetmager
coachman herskabskusk
coachman, teamster kusk
coal merchant kulgrosserer
coast kyst
cobbler lappeskomager
cobbler skoflikker
colonel oberst
common almindelig
common, joint fælles
communion book communionsbog
complete list of military recruits hovedrulle
concubine, secondary wife medhustru
confirm bekræfter
confirmation konfirmation
confirmed confirmeret
confirmed konfirmerede
congregation menighed
consent samtykke
consent, permission, remind, rememberance minde
consequently, accordingly, therefore, so altsaa
constable, sheriff sognefoged
constipation forstoppelse
consumption, tuberculosis tuberkulose
content indhold
convulsion krampetrækning
cooper bødker
copy holder, leaseholder, farmer fæstegaardmand
copyholder, leaseholder, farmer fæstebonde
copyholder, small holder fæstehusmand
copyholder, tenant gaardfæster
corpse lig
correct ordentlig
cottager with land husmand med Jord
cottager, small farmer husmand
cough hoste
councilman, alderman raadmand
count (nobility) greve
countess grevinde
county amt
county (the) amtet
couple being married brudefolk
court ret
court ting
court district birk
court, law-courts, house domhus
cousin (female) kusine
cousin (male) fætter
cow ko
criminal forbryder
cripple (a cripple) krøbling
crippled, disabled vanfør
current, valid gyldig

D[edit | edit source]

English Danish
dairymaid malkepige
dairymaid mejerske
dairyman mejerist
danish dansk
date dato
date, given datum (Latin)
daughter datter
daughter’s daughter datterdatter
daughter’s son dattersøn
daughter-in-law svigerdatter
daughters døtre
day dies (diei) (Latin)
day of death dødsdag
day work dagleje
day worker daglejer
day, days dag, dage
day, holiday feria (Latin)
dead livløs
dead, deceased død
deaf døv
deaf and dumb døvstum
dealer forhandler
deanery provsti
deans wife provstinde
death abscessus (Latin)
death dødsfald
death (of) mortis (Latin)
death (the) døden
debtors prison gældsfængsel
decade aarti
decapitated halshugget
deceased afdød
deceased (with) med afdøde
deceased, blessed salig
deceased, died døde
December December
deed (property) skøde
deferment (passed by) fripas
Denmark Danmark
dentist tandlæge
departed afgangne
descendancy chart stamtavle
descendant efterkommer
describe beskrive
deserted rømt
desolate, waste øde
destitute lud fattig
died (he) defunctus est (Latin)
died (who) ved døden er afgået
diocese bispedømme
diocese stift
diphtheria difteritis
disease sygdom
dissolution of marriage or partnership opløsning
distiller of spirits brændevinsbrænder
distribution deling
ditto, the same ditto
divorce skilsmisse
divorced fraskilt
divorced skilt
doctor, deputy doctor læge
doorkeeper, porter portner
double page folio
dragoon, member of a military unit composed of heavily armed mounted troops. dragon
dropsy vattersot
drowned druknet
drunkard dranker
drunken fordrukken
dumb (can’t speak) stum
dyer farver
dysentery blodgang
dysentery dysenteri

E[edit | edit source]

English Danish
each enhver
earlier, before tilforn
early tidlig, tidligt
east øst
ecclesiastical gejstlig
elder (religious title) ældste (religion)
emigrant emigrant
emigrate emigrere
emigrate udvandre
emigration udvandring
engaged (to be married) forlovet
engaged to be married trolovet
engagement forlovelse
engraver gravør
enter, record, register protokollere
entered, mentioned, placed anført
epilepsy epilepsy
especially navnlig
estate owner godsejer
etc. o.s.v.
every hver
except undtagen
excommunication band
explanation forklaring
extract uddrag
eye øje

F[edit | edit source]

English Danish
factory fabrik
factory worker fabriksarbejder
fall, be killed in war (to) falde, faldt
family familie
family book slægtsbog
family name slægtsnavn
family, lineage, relatives slægt
farm gaard
farm gaardbrug
farm hand (male) tjenestekarl
farm owner gaardejer
farmer bonde
farmer gaardbruger
farmer landmand
farmer, owner, independant gaardmand
farmer, resides at boelsmand
farmhouse stuehus
farming jordbrug
farms, homes gaarde
fate, lot, destiny lod
father fader, far
father far
father-in-law svigerfader
father-in-law svigerfader
father\'s father farfar
father\'s mother farmoder
father\'s mother farmor
favorite child, pet yndling
feast, festival, wedding festum (Latin)
February Februar
females, female gender kvindekjøn (køn)
females, female gender qvindekiøn
feudal overlord lensherre
fever feber
field mark
finding place findested
finish slutte
fire ild
first første
first name fornavn
fishdealer fiskehandler
fisherman fisker
flogging prygl
following tilvidere
foot fod
for final probate and distribution for endelig skifte og deling
for, at, before, by for
foreign country (ies) udlandet
forester, forest ranger skovfoged
forester (head), forest ranger (head) skovridere
former forrige
former, formerly forhenværende
foster child fosterbarn
foster child plejebarn
foster children fosterbørn
foster children plejebørn
foster daughter fosterdatter
foster daughter plejedatter
foster father plejefader
foster mother plejemoder
foster parents plejeforældre
foster son fostersøn
foster son plejesøn
found (was) befandtes
foundling (an abandoned infant) hittebarn
free gratis
freeholder frimand
Friday Fredag
from (or) in udi
from, by a (ab) (Latin)
from,off, since fra
full, complete fulde
furniture dealer møbelhandler

G[edit | edit source]

English Danish
gardener gartner
gatekeeper portvagt
gazetteer geografisk leksikon
genealogy genealogi
genealogy slægtsforskning
German Tysk
Germany Tyskland
gipsy tater
girl (the) pigen
girl, maid, servant pige
girl, young girl pigebarn
glazier glarmester
glove maker handskemager
go (walk) gaa
godfather gudfader
godfather mandfadder
godfather, godmother, sponsor fadder
godmother gudmoder
godmother kvindefadder, qvindefadder
good god
grandchild barnebarn
grandchildren børnebørn
grandfather bedstefader
grandfather bestefar
grandmother bedstemoder
grandmother bestemoder
grandmother bestemor
grave grav
grave digger graverkarl
great-grandfather oldefader
great-grandmother oldemoder
greengrocer grønthandler
grocer urtekræmmer
ground, reason grund
guard garde
guardian formynder
guardian laugværge
guardian værge
gunsmith bøssemager

H[edit | edit source]

English Danish
had havde
hairdresser frisør
half halv
hanged him/her self hængt sig
happened skedte
harbor, port havn
hardworking flittig
has, have har
hatmaker hattemager
he that gives the bride away, best man forlover
he, him, his han, ham, hans
head clerk (with power of attorney) fuldmægtig
head gardener overgartner
head of house hovedperson
head of house husfader
head of the household husfader
headmaster rector
heart hjerte
heart disease hjertefejl
heirs arvinger
held child at font bar barnet
her, hers hende, hendes
herdsman kvæghyrde
herdsman røgter
herdsman, shepherd hyrde
here her
himself, herself, oneself, itself sig
hindrance, prevent,obstruction til hindring
hire leje
hired on a daily basis gaar i dagleje
his hans
his, hers, ones, its sin, sit, sine
hold, stop, keep holde
holder of a small plot of land parcellist
holy, sacred hellig
home hjem
home (at) hjemme, hiemme
honest ærlig
horse hest
horse dealer hestehandler
horsetrader studehandler
hospital hospital
hospital patient, welfare recipient hospitalslem
hour time
house hus (huus)
house in front, often the main or owner’s house forhus
household husstand
housekeeper husholderske
housemaid stuepige
hunter jæger
husband, head of house husbonde

I[edit | edit source]

English Danish
I, self, ego jeg (ieg)
if, about om
if, whose hvis
illegal lovstridende
illegitimate daughter slagfredsdatter
illegitimate son slagfredssøn
illigitimate uægte
immigrant indvandrer
immigration indvandring
in behalf of vegne
in the same place ibidem ib, ibid (Latin)
in the year (of) anno (Latin)
in the year of (our) Lord anno domini (Latin)
in, at, to, into i
index register
infant, baby spædbarn
infant, child infans (Latin)
infantryman grenader
inherit arve
inheritance arv
innkeeper beværter
innkeeper gæstgiver
innkeeper kromand
innkeeper værthusholder
inquired forespurgt
insanity, madness galskab
intellect, mind forstand
introduced in church after childbirth introduceret
inventory and appraisal registering og vurdering
is supported by forsørges af
is sustained lever
is, are er
it, that, the det

J[edit | edit source]

English Danish
jailer slutter
January Januar
jaundice gulsot
Jew Jøde
journeyman svend
judge dommer
judgement paadømmelse
judicial district herred
July Juli
June Juni
juror nævning
justice of the peace fredsdommer

K[edit | edit source]

English Danish
kill ihjel, slaa ihjel
kill slå ihjel
king konge
king’s yeoman kongsbonde
kingdom kongedømme
knight ridder
knowledge kendskab
knowledge kunskab
known kendt

L[edit | edit source]

English Danish
lady’s maid kammerjomfru
lady’s maid kammerpige
land registration matrikel
land, soil jord
last sidste
last will testamente
lately nylig
later senere
law lov
law of property (the) tingsret
lawyer jurist
lawyer, attorney advokat, sagfører
lawyer, attorney sagfører, advokat
leave forlade
leave, move from fraflytte
leave, resignation, departure afsked
left venstre
leg,bone, limb ben
legal retslig
legal, lawful lovlig
legally married ægteviede
legitimate, born in wedlock ægte, egte
lessee, tenant forpagter
let in, admit indlade
letter, correspondence brev
library bibliotek
life liv
lighthouse keeper fyrmester
little, small liden
live bor
live opholder
live at, home (to) bo
live, lived leve, levede
lived boede
livelihood erhverv
livelihood, trade næringsvej
living nulevende
living at the place nyfder ophold, nyder ophold
local lokal
local place name stednavn
lock keeper slusemester
locksman slusepasser
locksmith kleinsmed
long længe
Lord (the) Vor Herre
lord of the manor herremand
Lords day, Sunday, sabbath (the) dominica

M[edit | edit source]

English Danish
maid, servant (female) tjenestepige
maiden, miss., not a peasant woman, virgin jomfru
maiden, virgin
main list hovedliste
male child drengebarn
males, male gender mandkjøn (køn)
man mand
man (the) manden
manager forvalter
manor hovedgaard
manual worker kropsarbejder
manual workers haandsarbejdere
many mange
map, short, card kort
March Marts
marital, conjugal ægteskabelig
market place, incorporated city købstad
marriage ægteskab
marriage (in first) første gang gift
marriage (of first) af første (lste) ægteskab
marriage (of) copulationis (Latin)
marriage ceremony bryllup
married conjugatus (Latin)
married copulerede
married copuleret
married gift, givt
married couple ægtefolk
married together sammenviede
mason murer
master (trade) mester
May Maj
mayor borgmester
me mig
measles mæslinger
meeting of heirs skiftesamling
men mænd
mentally deficient aandsvag
mentally ill sindssyg
merchant grosserer
merchant, storekeeper købman, købmand
merchant, trader handler
merchant, trader, salesman handelsmand
merchantman koffardiskib
met mødte
metric mile (10 kilometers) mil
midnight midnat
midwife jordmoder
military militær
military levying district lægd
military levying roll lægdsrulle
milkman mælkekusk
mill mølle
miller møller
millwright møllebygger
mindre, smaller than ringere
mine, my, mine min, mit
miner grubearbejder
miner minearbejder
minister, envoy gesandt
minor (not of age) umyndige
minute minut
miscarriage abort
miss., not a peasant woman frøken
mistress herskerinde
mistress maitresse
mistress, concubine frille
Monday Mandag
money penge
month maaned
month maaned
moor, bog mose
more, additional mere
morning formiddag
morning morgen
mother moder, mor
mother (the) moderen
mother-in-law svigermoder
mother\'s father morfader, morfar
mother\'s mother mormoder, mormor
move flytte
moving in indflytning
moving out udflytning
moving-in records tilgangsliste
moving-out record afgangsliste
mr. hr.
mrs., wife, lady, not a peasant women frue
municipality (community) commune
murder mord
musician musiker
musician, fiddler spillemand
muster rolls stambøger

N[edit | edit source]

English Danish
name navn
named, is hedder
named, the name navnet
namely nemlig
naval, navy marine
near, close nær
neighbor nabo
neighborhood, neighboring place omegn
neighboring omboende
neither heller
nephew nevø
never aldrig
new ny
new year nytaar
next, neighbor næste
niece niece
night nat
night watchman natvægter
night watchman vægter
no nej
no, none, neither, nothing intet
nobility adel
noble adelig
noble ædel
noble and welborn højædle og velbaarne
noble, wellborn velborn
nobleman adelsmand
none ingen
noon middag
north nord
Norway Norge
Norwegian Norsk
not ej
not ikke
November November
now nu
number nummer
number, count antal
number, count tal

O[edit | edit source]

English Danish
obstacle, hindrance hindring
occupant, resident beboer
occupation bestilling
occupation haandtering
October Oktober
of age (legal) myndig
of, at, by, from af
of, at, by, from af = av
offspring afkom
often ofte
often abrev. for hustru (wife) h.
old soldier hugaf
old, aged gammel, gl.
older than, advanced in life ældre
oldest ældst
on, at paa
on, upon paa
only kun
only child enebarn
open aaben
or, or else eller
organ grinder positivspiller
orphan forældreløs
orphanage opfostringshus
others andre
our vor
out ud
outside of udenfor
own egen
own (to) eje
owner besidder
owner of house husejer
owner, freeholder selvejer

P[edit | edit source]

English Danish
page pagina (Latin)
page side
paid for betalt for
painter maler
parents forældre
parents (the) forældrene
parish pastorat
parish sogn, sogne
parish (of the) af sognet
parish (the) sognet
parish clerk, deacon degn
parish clerk, deacon (the) degnen
parish priest (the) sognepræsten
parish priest, clergyman, minister sognepræst
parishioner sognebarn
part del
part of collection del af samling
part, division, portion afdeling
paternal grandfather farfader
pauper fattiglem
pauper, welfare recipient almisselem
pedigree anetavle
pension pension
people folk
people living on a farm gaardbeboer
perhaps, maybe maaske
periodical tidsskrift
permission tilladelse
permit, let, allow to lade, lod
person concerned vedkommende
person who is leasing fæster
person, persons person, personer
persons, the people (the) personerne
pig gris
place (location) sted
place of residence opholdsted
plot of land parcel
ploughman, 500 kroner note plovmand
pneumonia lungebetændelse
policeman betjent
poor, indigent fattig
population (the) folketallet
population, inhabitants befolkning
porter, carrier drager
postman postbud
potter pottemager
preach prædike
pregnant gravida (Latin)
pregnant frugtsommelig
present fremstille
present nutid
present tilstede
present, give overrække
priest, the priest, clergyman, minister præst, præsten
prince prins
princess prinsesse
prison fængsel
prison tugthus
prisoner fange
probate skifte
probate record skifteprotokoll
proclamation proclamation
proper, due behørig
property, real estate ejendom
prove, demonstrate bevise
provide support aftægt
public offentlig
public office embede
public official embedsmand
publication of marriage, banns denunciatio (Latin)
publication of the banns til lysning
publish publicere
punish afstraffe

Q[edit | edit source]

English Danish
quartermaster sergeant fourer
queen dronning

R[edit | edit source]

English Danish
read læse
receive modtage
receives alms, welfare nyfder almisse, nyder almisse
record optegnelse
record, enroll, enter indskrive
red rød
relatives slægtninge
religion religion
religion trossamfund
remark bemærkning
remark, notice, note anmærkninger
removed udslettet
removed (released) slettet
rent, duty, monetary fee afgift
request anmode
requisite, necessary, needful fornødne
reside(s), stay opholde sig
residence, home, domicile bopæl
residence, house bolig
resign, give up afstaa, afstige
respect for the law lovlydelig
result resultat
retired man aftægtsmand
retired people aftægtsfolk
retired woman aftægtskone
rheumatism gigt
rifle soldier gevær soldat
right højre
river flod
road vej
roadmender vejmand
robber, highwayman røver
rope maker rebslager
royal kongelig
ruler, lord, master behersker
run away flygte
rural area landet
rural dean provst

S[edit | edit source]

English Danish
Sabbath Sabbat
saddler sadelmager
said to be, claimed udlagt
sailor matros
sailor sømand
same (the) ejusdem (Latin)
same (the) idem (Latin)
same place samme sted
same, equal samme
same, likewise (the) ligesaa
same, on the same day (the) eodem, eodem die (Latin)
Saturday Lørdag
saw (see), if so, so, sow (seed) saa
scarlet fever skarlagensfeber
school skole
school master, teacher skoleholder
school master, teacher skolelærer
scribe skriver
scullery maid opvaskepige
sculptor hugger
sea captain søkaptajn
sea, lake
seaman in military marinesoldat
seamen, sailors søfolk
seamstress syersker
seamstress sypige
search søge
second time anden gang
see aa å
seizures anfald
self selv
self-owned selvtilhørig, selftilhørig
separated separeret
September September
serial number løbenummer
sermon at funeral ligprædiken
servant tyende
servant (male) tjenestedreng
servants, employees tjenestefolk
servants, employees tjenestefolk
serve, work tjene, tiene
serve, work tjener, tiener
service tjeneste
serving, serves (followed by employers name) tjenende
session session
set aside, begravet hensat
several, more flere
sex (gender) kjøn (køn)
sex (gender) køn
sex (the) kjønnet (kønnet)
sexton graver
sexton kirkebetjent
she, her, hers hun, hende, hendes
sheep faar
shepherd faarehyrde
sheriff foged
ship builder skibsbygger
ship master skibsfører
ship master, captain skibskaptajn
shipbuilder baadebygger
shipowner reder
shipping company, nest rederi
shoemaker skomager
shop assistant, clerk kommis
shopkeeper kræmmer
shown, exhibit forevist
siblings søskende
sick syg
signature underskrift
signer underskrevne
silver sølv
since, long ago siden
single, unmarried ugift, ugivt
sister søster
sister-in-law, (see svigerinde) svogerske
sister-in-law, (see svogerske) svigerinde, svogerske
slave dealer slavehandler
slip of paper, note about seddel
small farmer without land of his own. jordløshusmand
small farmers, about a couple husfolk
small shop keeper, grocer høker
small, little lille
smallest, youngest mindste
smallpox kopper
smith smed
social position stand
society samfund
soldier landsoldat
soldier soldat
soldier (the) soldaten
some, any nogen, nogle
son søn
son (the) sønnen
son’s daughter sønnedatter
son’s son sønnesøn
son’s wife sønnekone
son-in-law svigersøn
sons (the) sønnerne
soon snart
south syd
southern sønder
sponsors, bondsmen at marriage forloverne
spouse ægtefælle
state or provincial archive landsarkiv
status, position, occupation stilling
stepchild stedbarn
stepchild stifbarn
stepchildren stedbørn
stepdaughter, stepson, stepmother, stedfather steddatter, stedsøn, stedmoder, stedfader
stepson stedsøn
stillborn dødfødt
stomach ailment, diarrhea mavesyge
stonecutter stenhugger
story, floor etage
street gade
stroke, blow slag
student, apprentice lærling
such saadan
suffered from (cause of death) lidt af
suicide selvmord
Sunday Søndag
supplement list tillægsliste
supplement roll (the) tillægsrullen
supplier, contractor leverandør
surname, last name efternavn
surviving efterlevende
survivors, remaining efterladte
Sweden Sverige
swedish svensk

T[edit | edit source]

English Danish
tailor skrædder
tall, high, hill høj
tanner garver
tax skat
tax collector rodemester
tax collector skatteopkræver
tea dealer tehandler
teacher lærer
teamster vognmand
tell fortælle
temporarily midlertidig
tenant lejer
tenant logerende
tenant farmer land boelsmand
tenant, renter inderste
tenant, renter indsidder
that, at, at
the, it, that (the) den, det
theirs, yours deres
them dem
therefore derfor
these disse
they were married, joined copulati sunt (Latin)
they, those, the de
this denne
this dette
those, who, which, that der
through gennem
through igennem
thrower-ceramic dreier-keramisk
Thursday Torsdag
thus saaledes
time tid
tinsmith blikkenslager
title titel
to, until, for, of, into til
tobacco worker tobaksarbejder
together sammen
together with tilligemed
tomorrow imorgen
totals summa (Latin)
town, city, village (the) byen
trade, handicraft haandværk
tradesman næringsdrivende
travel rejse
Trinity (the) treenigheden
tuberculosis tæring
Tuesday Tirsdag
tumor svulst
turner-lathe, lathe operator, turner dreier, drejer
twin tvilling
typhoid fever tyfus

U[edit | edit source]

English Danish
uncle onkel
uncle, father’s brother farbroder
uncle, mother’s brother morbroder
under, below under
undersigned (the) undertegnet
union forening
unknown ukendt
unmarried mother fruentimmer
up op
upper øvre
us os
use of church bells klokkernes brug

V, W[edit | edit source]

English Danish
vaccinated vaccineret
vaccination certificate, smallpox coppeattest, koppeattest
vagabond omflakkende
vagabond vagabond
vagabond, tramp, vagrant omstrejfer
valley dal
village landsby
virginity mødom
volume bd.(bind)
volume bind
vouch for the correctness of indestaar
walk out gaar ud
war krig
was, be, to be, is var, blive, være, er
washerwoman, laundress vaskekone
wasteland, wilderness ødemark
weak svag
weakness svaghed
weakness from old age alderdomssvaghed
weaver væver
wedding ceremony viet, vielse
Wednesday Onsdag
week uge
weeks uger
west vest
whaler hvalfanger
what hvad
wheel hjul
wheelwright hjulmand
when hvornaar
when, if, reach naar
where hvor
whether hvorvidt
which hvilken
white hvid
who was present som mødte
who, whom, which, that, som
whom hvem
whooping cough kighoste
widow enk. = enke, enkekone
widow’s spokesman (guardian) lavværge
widower enkem. = enkemand
wife hustru
wife, (the) konen
wife, a married woman kone, hustru
wife, homemaker husmoder, huusmoder
wife, the lady (the) fruen
windmill vindmølle
wine merchant vinhandler
wish, desire, want ønske
witch heks
with med
with more m.v. = med videre
with more med videre
with, at, in hos
without uden
without land jordløs
without land uden jord
witnesses testes (Latin)
witnesses vidner
woman kvinde, qvinde
woman kvindemenneske
woman qvindemenneske
woman (the) kvinden
woman of the house, housewife madmoder
woman. the woman qvinde, quinden
wood carver træskærer
woodcutter brændehugger
woodman, lumberjack skovarbejder
work place erhvervsted
worker arbejder
worker, laborer arbejdsmand
worth værd
worthy værdig
writers name (the) forfatterens navn

X, Y, Z[edit | edit source]

English Danish
year aar
year annus (Latin)
year (the) aaret
year of the Lord A.D.(Latin)
year old aar gammel, aar gl.
yearly, annual aarlig
yesterday igaar
yet, still endnu
young ung
young man, fellow, fire fyr
young people ungfolk
younger yngre
youngest yngste
your, yours din, dit
youth, farmhand karl

Numbers[edit | edit source]

English Danish
2 to
3 tre
4 fire
5 fem
6 seks
7 syv
8 otte
9 ni
10 ti
11 elleve
12 tolv
13 tretten
14 fjorten
15 femten
16 seksten
17 sytten
18 atten
19 nitten
20 tyve
21 en og tyve
22 to og tyve
23 tre og tyve
24 fire og tyve
25 fem og tyve
26 seks og tyve
31 en og tredive
40 fyrre
50 halvtreds
60 tres
70 halvfjerds
80 firs
90 halvfems
100 hundred
1000 tusind
2nd anden
3rd tredje
4th fjerde
5th femte
6th sjette
7th syvende
8th ottende
9th niende
10th tiende
11th ellevte
12th tolvte
13th trettende
14th fjortende
15th femtende
16th sekstende
17th syttende
18th attende
19th nittende
20th tyvende
21st en og tyvende
22nd to og tyvende
23rd tre og tyvende
24th fire og tyvende
25th fem og tyvende
26th seks og tyvende
27th syv og tyvende
28th otte og tyvende
29th ni og tyvende
30th tredivte
31st en og tredivte
40th fyrretyvende
50th halvtredsindstyvende
60th tresindstyvende
70th halvfjerdsindstyvende
80th firsindstyvende
90th halvfemsindstyvende
1000th tusinde
100th hundrede