Talk:Austrian Poland (Galicia), Austro-Hungarian Empire Genealogy

From FamilySearch Wiki
Jump to navigation Jump to search

This Polish translation was put on the page. There isn't a Polish version of the wiki yet, so it is being put here instead.

Wprowadzenie do zagadnienia zaboru austriackiego na terenie Polski[edit source]

 • Okres czasu pod panowaniem zaborcy to lata 1782 - 1918.
 • Proboszczowie parafii otrzymali tytuł urzędowych rejestratorów.
 • Od 1784 roku każdy z wytworzonych dokumentów zyskał status prawny. Wyznania nie prowadziły osobnych rejestrów urodzeń, małżeństw i zgonów. Rejestry sporządzane były w języku łacińskim. Każda z wiosek z tej samej parafii posiadała swoje księgi. Kopie ksiąg parafialnych sporządzane były na koniec każdego roku i przekazywane władzom cywilnym. Luteranie mieli prawo do zachowania swoich rejestrów - zwykle w języku niemieckim.
 • Od roku 1787, kiedy było zawierane małżeństwo mieszane ze względu na wyznawaną religię zapisy musiały być dokonane w obu zaangażowanych parafiach.
 • Od 1789 tworzą się gminy żydowskie i prowadzenie ksiąg rejestrowych powierzono księżom katolickim.
 • W 1891 roku był finalny okres tworzenia gmin żydowskich. Wpisy dokonywane były w jzyku polskim i niemieckim a nagłówki pojawiły się w języku hebrajskim lub jidysz.
 • W 1907 roku nastąpiły główne zmiany w formie tabelarycznej. Dodatkowe dane były dodanie ostatniej kolumnie - "uwagi".
 • Gdzie obecnie możemy odnaleźć potrzebne dane: W miejscach, gdzie zapisy były pierwotnie przechowywane, w odpowiednich Urzędach Stanu Cywilnego (zwykle nie starszych zapisów niż 100 lat dla Polski i 80 lat z byłych republik radzieckich), a starszych materiałów:  w Archiwum Państwowym, w archiwach kościelnych; w Archiwum Zabużańskim, Archiwum Głównym Akt Dawnych, w Urzędzie Stanu Cywilnego(Warszawa-Śródmieście).

Jurisdictions[edit source]

Narzędzia do prowadzenia poszukiwań[edit source]

Pomocne informacje na badania Niemców w Galicji można znaleźć na stronieGalizien German Descendants . Kliknij Badanie nasze Galizien związek Niemców (Researching our Galizien Germans) po lewej, aby dowiedzieć się na temat badań. Następnie kliknij Records i Archiwum czynienia z Galizien Niemców (Records and Archives dealing with Galizien Germans) link do informacji o dostępnych rejestrów, w tym numery mikrofilmów Biblioteki Family History.

Aby dowiedzieć się więcej o Galicji z zapisów kościoła katolickiego zapoznaj się z artykułem Catholic Vital Records of Galicia/Halychyna by Matthew R. Bielawa.

Czy wiesz, że....?[edit source]

Austria była państwem, które wzięło udział w dwóch rozbiorach Polski: pierwszym (1772) i trzecim (1795). Obszar zabrany przez Austriaków stanowił 11% terytorium Polski w granicach z 1772. Zamieszkiwało go 3,8 miliona ludności. Nosił nazwę Królestwa Galicji i Lodomerii, zwykle jednak określa się go krótko Galicją.


Po przegranej wojnie z Księstwem Warszawskim (1809) Cesarstwo Austriackie musiało zrezygnować z terenów zajętych w czasie III zaboru. Austria odzyskała je ponownie po kongresie wiedeńskim. Z Krakowa i najbliższych okolic utworzono wówczas Rzeczpospolitą Krakowską, którą poddano wspólnemu nadzorowi trzech państw zaborczych: Rosji, Prus i Austrii. Obejmowała ona obszar liczący 1164 km² z 88 tysiącami mieszkańców.

Po upadku powstania listopadowego mocarstwa rozbiorowe postanowiły znaleźć pretekst, który usprawiedliwiłby zlikwidowanie Wolnego Miasta Krakowa. Dogodnym momentem stał się wybuch powstania krakowskiego w 1846 r. (miał to być ogólnonarodowy zryw przygotowany na emigracji przez Towarzystwo Demokratyczne Polskie). Po jego klęsce przyłączono Wolne Miasto do Galicji.

Kilka dni przed rozpoczęciem powstania 19 lutego 1846 r. doszło do masowych pogromów ludności ziemiańskiej, urzędników dworskich i rządowych oraz księży (tzw. rzezi galicyjskiej). W okolicach Jasła na ich czele stał chłop – Jakub Szela. Poprawę warunków życia pracujących na roli przyniosła dopiero w 1848 r. Wiosna Ludów. Wtedy to gubernator Galicji – Franciszek Stadion – podjął decyzje o zniesieniu pańszczyzny, uprzedzając tym samym rozporządzenie wydane przez cesarza austriackiego. Chłopi otrzymali ziemię na własność. Z biegiem czasu rozpoczęli dalsze działania, mające na celu polepszenie swojej sytuacji. Przejawem tego było m.in. powstanie nowych organizacji, które miały reprezentować sprawy chłopów.

Pod koniec lat 60. i na początku lat 70. XIX wieku Galicja otrzymała autonomię (w granicach Austro-Węgier). Powołano do życia m.in. Sejm Krajowy i Radę Krajową. Do szkół, urzędów i sądów wprowadzono język polski. Zasiadający w rządzie minister – Polak – miał prawo opiniowania projektów postanowień mających związek z Galicją. Nie brakowało w rządzie ministrów polskich zajmujących się różnorakimi resortami, dwukrotnie zaś Polacy byli premierami. Również Polak stał na czele prowincjonalnej administracji Galicji. Większość ziem pozostających pod zaborem austriackim była zacofana gospodarczo. Rozwijała się natomiast w Galicji polska oświata, nauka i kultura ze swobodą, dużo większą niż w innych zaborach. Autonomia w Galicji dała Polakom warunki najkorzystniejsze od czasów Królestwa Polskiego.

Powstawały tu liczne polskie organizacje polityczne. Od 1869 r. działała w Krakowie konserwatywna grupa, której członków zwano Stańczykami. Jej działaczami byli m.in.: Stanisław Tarnowski, Józef Szujski i Michał Bobrzyński. Zachowując lojalność wobec Austrii, pragnęli oni jednocześnie rozwoju kulturalnego Galicji. Krytykowali działalność konspiracyjną oraz byli przeciwni przeprowadzaniu jakichkolwiek demonstracji. W 1895 roku na kongresie w Rzeszowie utworzono chłopskie Stronnictwo Ludowe (SL). W swoim programie domagało się ono poszanowania przez zaborcę praw obywatelskich, reformy prawa wyborczego oraz rozwoju oświaty. W 1903 r. zmieniło nazwę na Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL). W 1897 r. we Lwowie powstało Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne (zwane później endecją) z Romanem Dmowskim na czele. Głównym jego hasłem była walka o odzyskanie niepodległości, pojawiły się też głosy antyniemieckie i antyżydowskie. Z czasem Dmowski zaczął głosić hasła skierowane przeciwko mniejszościom narodowym i szykować porozumienia z caratem.

W Galicji, podobnie jak w pozostałych zaborach, tworzyły się również organizacje robotnicze, np. Galicyjska Partia Socjaldemokratyczna (1892).


Kolonie niemieckie w Galicji

 • Ewangelicki Pfälzer
 • Ewangelicy z Wüttemberg
 • Mennonicki Pfälzer</span


 • Czescy Katolicy

Kolejne migracje

 • w monarchii austro-węgierskiej
 • do Rosji i Rumunii
 • na półkuli zachodniej
 • zawierucha wojenna