Welsh Words Found in Latter-day Saint Branch Records

From FamilySearch Wiki
Jump to navigation Jump to search

Gotoarrow.png Wales Gotoarrow.png Welsh words found in Branch Records

General Words[edit | edit source]

Welsh English
aelod, aelodau member, members
adferwyd restored
am ba beth? for what?
anufuddod disobedience, unwillingness, obstinacy
anwyl or annwyl loving
athro (m) , athrawes (f) teacher
bedyddiwyd baptised
briod (mutation of 'priod') wife, husband, spouse
bu farw died
cadarnhawyd confirmed
cangen, cangenau branch, branches
cefn a ridge
cofrestr register, record
cynhadledd conference
cwm a basin shaped hollow
cyfrol (cyf.) volume (vol.)
colledig lost
derbyniwyd trwy lythyr received by letter
diacon deacon
difuddiwyd suspended, deprived
enwyd named
gan bwy? by whom?
genedigaeth nativity
gwraig wife
gweddw widow
hefyd also, likewise
henuriad an elder
hon this thing or person (f)
hwn this thing or person (m)
Iesu Grist Jesus Christ
mab son
mam mother
merch daughter
mis, misoedd month, months
mlwydd years (as in age)
Nadolig Christmas
nodiad, nodiadau note, notes
o ba gangen? from what branch?
o'r plwyf from the parish
oed age
ordeinwyd ordained
pa alwad? what occupation?
pa blwyf? what parish?
pa bryd? when?
pa sir? what county?
Pasg Passover, Easter
plentyn, plant child, children
preswylfod residence, dwelling
priod wife, husband, spouse
rhagddywededig before named
rhif, rhifau number, numbers
Seintiau y Dyddiau-Diweddaf Latter-day Saints
torwyd allan broken out, excommunicated
trosglwyddwyd removed
trwy lythyr by letter
uchod above
y (or 'yr' before vowels) the
ymfudodd emigrated
ymgynnull to assemble
ymgynnulledig assembled
yn ddechreuol originally
yn, ym, yng in


Months of the year[edit | edit source]

Welsh English
Ionawr (Ion.) January (Jan.)
Chwefror (Chwef.) February (Feb.)
Mawrth (Mawr.) March (Mar.)
Ebrill (Ebr.) April (Apr.)
Mai May
Mehefin (Meh.) June (Jun.)
Gorffennaf July
Awst August
Medi September
Hydref (Hyd.) October (Oct.)
Tachwedd (Tach.) November (Nov.)
Rhagfyr (Rhag.) December (Dec.)


Days of the Week[edit | edit source]

Welsh English
Dydd Sul (lit. Day of the Sun) Sunday
Dydd Llun (lit. Day of the Moon) Monday
Dydd Mawrth (lit. Day of Mars) Tuesday
Dydd Mercher (lit. Day of Mercury) Wednesday
Dydd Iau (lit. Day of Jupiter) Thursday
Dydd Gwener (lit. Day of Venus) Friday
Dydd Sadwrn (lit. Day of the Saturn) Saturday